Dotacje Unijne

Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację poniższych projektów:

Wprowadzenie do oferty Terma Sp. z o.o. nowych, innowacyjnych produktów dla osób z niepełnosprawnością celem pozyskania nowych rynków oraz ekspansji eksportowej.
header

Tytuł projektu:

Wprowadzenie do oferty Terma Sp. z o.o. nowych, innowacyjnych produktów dla osób z niepełnosprawnością celem pozyskania nowych rynków oraz ekspansji eksportowej.
 

Nr umowy: RPPM.02.02.01-22-0369/17-00

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do działalności Spółki Terma nowych produktów poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do ich produkcji.
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozwijania nowych urządzeń rehabilitacyjnych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych działań zgodnie z opracowanym harmonogramem projektu. Zauważalne potrzeby interesariuszy zachęciły Spółkę do podjęcia działań mających na celu wdrożenie innowacyjnych urządzeń dla osób z niepełnosprawnością będących wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej, dzięki którym Spółka włączy się do walki konkurencyjnej na rynku europejskim.
Należy również podkreślić o istotnym pozytywnym wpływie wyniku projektu na aspekty społeczne poprzez umożliwienie szerokiemu gronu osób z niepełnosprawnością na podjęcie skutecznego procesu aktywizacji na wczesnym etapie, co przyczyni się do ich większej samodzielności oraz aktywności edukacyjnej, a później zawodowej.
 

Wartość projektu: 2 460 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 798 000,00 zł
 

Wprowadzenie do oferty Terma Sp. z o.o. innowacyjnej platformy balansowej celem pozyskania nowych rynków oraz ekspansji eksportowej.
header

Tytuł projektu:

Wprowadzenie do oferty Terma Sp. z o.o. innowacyjnej platformy balansowej celem pozyskania nowych rynków oraz ekspansji eksportowej.
 

Nr umowy: RPPM.02.02.01-22-0308/17-00

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do działalności Spółki Terma nowego produktu - platformy balansowej poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do jej produkcji.
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozwijania nowych urządzeń rehabilitacyjnych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych działań zgodnie z opracowanym harmonogramem projektu. Zauważalne potrzeby interesariuszy zachęciły Spółkę do podjęcia działań mających na celu wdrożenie innowacyjnego urządzenia dla osób starszych będących wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej, dzięki którym Spółka włączy się do walki konkurencyjnej na rynku krajowym i europejskim.
Należy również podkreślić o istotnym pozytywnym wpływie wyniku projektu na aspekty społeczne poprzez umożliwienie szerokiemu gronu osób starszych na podjęcie skutecznego procesu rehabilitacji, co przyczyni się do ich szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej.

Wartość projektu: 2 460 230,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 798 000,00 zł
 

Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych CAM i PDM zwiększających efektywność działalności Terma Sp. z o.o.
header

Tytuł projektu:

Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych CAM i PDM zwiększających efektywność działalności Terma Sp. z o.o.
 

Nr umowy: RPPM.02.02.01-22-0431/17-00

Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie działań, które umożliwią wdrożenie dwóch technologii informacyjno-komunikacyjnych: CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowego wspomagania wytwarzania i PDM (ang. Product Data Management) rozwiązania do zarządzania danymi produktowymi służących poprawie efektywności działania Spółki.
Wdrożenie tych rozwiązań umożliwi skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek oraz pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z tym procesem poprzez:
- wyeliminowanie błędów występujących podczas realizacji procesu produkcyjnego wynikających z „manualnego” pobierania danych źródłowych;
- eliminacje zbędnych zapasów surowców i wyrobów gotowych;
- wyeliminowanie manualnego programowania obrabiarek CNC przez operatorów – zmniejszenie przestojów parku maszynowego;
- zmniejszenia ilości odpadów tzw. wyrobów niezgodnych niespełniających wymagań odbiorcy;
- usprawnienie procesu produkcyjnego.

Wartość projektu: 895 940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320 320,00 zł
 

Promocja maszyn budowlanych na targach BAUMA w Monachium w dniach 8-14 kwiecień 2019r. przez firmę Terma Sp. z o.o. szansą na rozwój działalności eksportowej.
header1

Tytuł projektu:

Promocja maszyn budowlanych na targach BAUMA w Monachium w dniach 8-14 kwiecień 2019r. przez firmę Terma Sp. z o.o. szansą na rozwój działalności eksportowej.
 

Wartość projektu: 111 652,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 40 000,00 zł
 

footer

Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnej wiertnicy grawitacyjnej.
header

Tytuł projektu:

Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnej wiertnicy grawitacyjnej.
 

Nr umowy: POIR.03.02.01-22-0002/17-00

Ogólnym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Terma Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnego produktu jakim jest wiertnica grawitacyjna do wykonywania i renowacji instalacji grawitacyjnych metodą bez wykopową, w szczególności na terenach zurbanizowanych. Zaplanowany główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie parku maszynowego. Uruchomienie produkcji nowego produktu umożliwi Spółce skuteczną rywalizację o zamówienia, co przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży. W wyniku projektu Spółka umocni pozycję na dotychczasowym rynku oraz zwiększy swoją aktywność jako eksporter.
Projekt jest zgodny z polityką równych szans oraz ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
Projekt dotyczy inwestycji w zakresie zbieżnym z tematyką Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Rozwój maszyn i urządzeń, a w szczególności - Maszyny i urządzenia obniżające energochłonność i pracochłonność procesu budowy oraz zwiększające bezpieczeństwo pracy, ponieważ nowy produkt zapewnia oszczędności przy wykonywaniu instalacji grawitacyjnych oraz zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy.
W wyniku realizacji projektu Spółka Terma stanie się bardziej innowacyjna, a to wpłynie na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, co jest zbieżne z głównym celem PO Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 37 183 179,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 812 800.00 zł
 

Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek nowatorskich urządzeń rehabilitacyjno-integracyjnych.
header

Tytuł projektu:

Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek nowatorskich urządzeń rehabilitacyjno-integracyjnych.
 

Nr umowy: POIR.03.02.01-22-0005/18-00

Ogólnym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Terma Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji nowatorskich urządzeń rehabilitacyjno-integracyjnych:
- integracyjnej huśtawki wagowej,
- kołowrotka integracyjnego,
- kolejki integracyjnej.
Zaplanowany główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie parku maszynowego.
Uruchomienie produkcji nowych produktów umożliwi Spółce skuteczną rywalizację o zamówienia, co przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży. W wyniku projektu Spółka osiągnie przewagę konkurencyjną oraz zwiększy swoją aktywność jako eksporter.
Projekt jest zgodny z polityką równych szans, ponieważ cechy konstrukcyjne, użytkowe oraz wzornictwo nowych produktów sprawiają, że są przyjazne i użyteczne dla obu grup użytkowników – zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością.
Projekt dotyczy inwestycji w zakresie zbieżnym z tematyką Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, a w szczególności „Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych umożliwiających realizację nowych metod: leczenia, kompensacji ograniczeń funkcjonalności, w tym niepełnosprawności w zakresie mobilności i percepcji, rehabilitacji, profilaktyki lub poprawę skuteczności metod istniejących w tych dziedzinach.”
Nowatorskie urządzenia realizują w praktyce pojęcie rehabilitacji społecznej, która przyczynia się do włączenia osób z niepełnosprawnością do życia społecznego, rozwinięcia poczucia równości i samodzielności, co w bezpośredni sposób wpływa na jakość funkcjonowania w społeczeństwie oraz profilaktykę w zakresie poczucia wykluczenia i sprawności ruchowej.
W wyniku realizacji projektu Spółka Terma stanie się bardziej innowacyjna, a to wpłynie na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, co jest zbieżne z głównym celem PO IR.

Wartość projektu: 37 884 000.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 13 860 000.00 zł
 

Promocja produktów grzewczych na targach MCE w Mediolanie w dniach 28.06 — 01.07.2022r. przez firmę Terma Sp. z o.o. szansą na rozwój działalności eksportowej.
header1
Tytuł projektu:

 

Promocja produktów grzewczych na targach MCE w Mediolanie w dniach 28.06 — 01.07.2022r. przez firmę Terma Sp. z o.o. szansą na rozwój działalności eksportowej.
 

Zapytanie ofertowe na budowę i obsługę techniczną stoiska wystawowego na targach MCE Mostra Convegno Expocomfort 2022

Rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania ofertowego


Wartość projektu: 162 835,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 zł
 

footer

Promocja urządzeń na integracyjne place zabaw na targach GaLaBau w Norymberdze w dniach 14.09—17.09.2022r. przez firmę Terma Sp. z o.o.  szansą na rozwój działalności eksportowej.
header1
Tytuł projektu:

 

Promocja urządzeń na integracyjne place zabaw na targach GaLaBau w Norymberdze w dniach 14.09—17.09.2022r. przez firmę Terma Sp. z o.o.  szansą na rozwój działalności eksportowej.
 

Zapytanie ofertowe na budowę i obsługę techniczną stoiska wystawowego na targach GALABAU w Norymberdze

Rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania ofertowego


Wartość projektu: 147 359,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 73 679,50 zł
 

footer