Filozofia wartości

Dobro drugiego człowieka inspiruje nas do odnajdywania nowych, nieszablonowych sposobów wyrażania się i działania. Wychodząc poza utarte schematy, chcemy w pełni wykorzystywać uwarunkowania wolnego rynku, oferując naszym Partnerom pełny rozwój, a Konsumentom możliwie najdoskonalszy produkt w przystępnej cenie.

Terma pielęgnuje wrażliwość na potrzeby drugiego Człowieka i pragnie motywować do tego innych. Dlatego też służba Drugiemu i stawianie jego dobra ponad własne jest siłą napędową całej naszej działalności. Przejawia się to bezpośrednio w strategii produktowej, cenowej oraz polityce jakości. Determinuje ponadto do zbierania informacji zwrotnych od Klientów i Konsumentów, by móc coraz lepiej poznawać ich potrzeby. Niezależnie od pomagania Drugiemu poprzez oferowanie możliwie najlepszych produktów i usług w możliwie najniższej cenie, jesteśmy gotowi nieść pomoc również w innych formach, spójnych ze specyfiką naszej działalności, wykorzystując nasze Zasoby Personalne oraz zaplecze techniczne. 

Chcemy działać dyskretnie, ale efektywnie. Nie afiszujemy się i nie traktujemy pomagania Drugiemu jako środka do osiągnięcia celów promocyjnych czy wizerunkowych. Zdarza się natomiast, że niektóre formy pomocy są zbieżne z naszymi działaniami promocyjnymi, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczą produktów i usług, które z definicji mają służyć niesieniu pomocy potrzebującym. Unikamy udzielania pomocy w formie finansowej. Staramy się pomagać, odpowiadając na indywidualne potrzeby – oferując konkretne produkty, usługi i rozwiązania albo czynem. Kładziemy większy nacisk na pomoc strukturalną i systemową niż na doraźną – innymi słowy, wolimy przekazać potrzebującym „wędkę” i nauczyć ich z niej korzystać, niż dostarczać im „paczki z rybami”.

Komu chcemy pomagać?

 • Poprzez naszą podstawową działalność produkcyjną i usługową pragniemy pomagać naszym Konsumentom i Partnerom. Wysokiej klasy produkt w możliwie najatrakcyjniejszej cenie oraz sprawna obsługa to elementarny wymiar służby drugiemu. Dążąc do doskonałości pragniemy wygenerować nadto jak największą wartość dodaną, przyczyniając się do dobra zarówno Partnera, jak i Konsumenta.
   
 • Niezależnie od naszej działalności gospodarczej jesteśmy gotowi pomagać osobom dotkniętym przez los, które autentycznie potrzebują pomocy, gdyż w niezawiniony sposób znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
   
 • Podejmujemy i wspieramy działania zapobiegawcze, edukacyjne i społeczne, które wyprzedzają zagrożenia i problemy, zwłaszcza w odniesieniu do osób, będących względem nich bezbronnymi lub bezradnymi.
   
 • Jesteśmy wrażliwi na los zwierząt oraz zagrożenia dotyczące środowiska naturalnego. W tych kwestiach wyrażamy gotowość wychodzenia poza standardowe wymogi wynikające z przepisów czy założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
   
 • W kategorii działań promocyjnych preferujemy przedsięwzięcia, które służą dobru społecznemu. Staramy się inspirować, ubogacać, rozwijać, aktywizować, skłaniać do wysiłku twórczego i fizycznego.

 

Jakiej pomocy najchętniej udzielamy?
Następujące formy pomocy są najbardziej zbieżne z całokształtem naszej działalności:

 • Troska o najwyższe dobro Konsumenta jest organicznie wpisane w działalność Termy – staramy się, aby każdy aspekt naszej działalności pomagał Drugiemu. Dotyczy to wszystkich obszarów naszej aktywności.
   
 • Jednostka Produktów Medycznych w najbardziej wyrazisty i bezpośredni sposób wyraża nasze pragnienie pomagania Drugiemu, oferując pomoc w formie sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń ułatwiających integrację społeczną.
   
 • Pomoc w formie naszych produktów dla podmiotów i organizacji, których profil działania jest zbieżny z naszymi ideałami – przy założeniu, że oferowane produkty przynoszą danemu beneficjentowi rzeczywiste, konkretne korzyści. Staramy się unikać rozdawnictwa czy zaopatrywania tych, których stać na zakup.
   
 • Działania edukacyjne, aktywizacyjne i świadomościowe (w niektórych przypadkach organicznie powiązane z innymi działaniami promocyjnymi).
   
 • Jako firma działająca w kraju, przez który przetoczyły się dwa totalitaryzmy, wspieramy działania, których celem jest odwracanie ich negatywnych skutków społecznych i mentalnych, szerzenie wiedzy oraz przywracanie pamięci

 

Chcemy wyzwalać potencjał i aktywizować:

 • Wspieramy inicjatywy służące integracji i dialogowi międzypokoleniowemu – korzystanie osób młodych z doświadczenia starszych (poczucie bycia potrzebnym); kontakt osób starszych z młodszymi dla uzyskania świeższego spojrzenia na rzeczywistość.
   
 • Sprzyjamy inicjatywom, których celem jest zmienianie na lepsze i upiększanie przestrzeni miejskiej (np. rewitalizacja zaniedbanego miejsca w mieście w celu stworzenia międzypokoleniowego skweru/ogrodu inicjatyw, miejsca aktywnego wypoczynku, spotkań, zielona oaza w przestrzeni miejskiej). W tym kontekście możemy również rozważać niekonwencjonalne formy podnoszenia świadomości Konsumentów, (np. ekspozycja kilku mosiężnych rzeźb-grzejników z podstawowymi informacjami i kodami QR).
   
 • Wspieramy inicjatywy, których celem jest rozwijanie talentów, pasji, wiedzy i umiejętności.
   
 • Jesteśmy otwarci na współpracę i oferujemy nasze zaplecze osobom i instytucjom, którym brakuje środków na realizację wartościowego i oryginalnego pomysłu

 

Wielu pracowników Termy rozwija swoje pasje i zainteresowania pozazawodowe. Bywa wręcz tak, że jedną z głównych motywacji do pracy jest możliwość sfinansowania owych pasji. Terma posiada olbrzymi potencjał, dzięki któremu może inspirować swoje otoczenie i wspiera swoich pracowników w aktywnym dzieleniu się zainteresowaniami. Nasze pasje mogą pomagać nam oraz innym ludziom poprzez:

 • motywowanie do rozwoju, pracy nad sobą oraz pokonywania własnych ograniczeń,
   
 • budowanie zdrowych więzi społecznych, poznawanie odmienności,
   
 • zwiększanie poczucia radości życia, zmniejszanie poziomu frustracji, odreagowywanie stresu,
   
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności przydatnych nieraz w kontekście działalności zawodowej,
   
 • zapobieganie problemom społecznym – osoby rozwijające swoje pasje są mniej podatne na uzależnienia i mniej skłonne do wyładowania swojej energii w formach szkodliwych społecznie.