Zapytanie ofertowe - usługa badawczo-rozwojowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu prototypu urządzenia do korekcji skolioz w warunkach domowych oraz jego przetestowaniu

wśród użytkowników końcowych”

 

Zamawiający:

Terma Sp. z o.o.

Czaple 100

80-298 Gdańsk

Okres realizacji projektu:

01.09.2017 01.09.2018

 

 

 1. Zamawiający:

 

Terma Sp. z o.o.

Czaple 100

80-298 Gdańsk

 

tel: +48 607 451 076

fax: +48 58 / 694 05 56

e-mail: terma@termagroup.pl

 

 1. Okres realizacji zamówienia:

 

Okres realizacji wszystkich etapów projektu – 01.09.2017 – 01.09.2018 
Czas trwania 12 miesięcy.  (maksymalnie 12 miesięcy )

 1. Termin składania ofert:

 

25 stycznia 2017 do godz 16.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 26 stycznia 2017 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej firmy.

 

Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja zostanie wysłana na adresy korespondencyjne podmiotów przystępujących do konkursu.

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres Zamawiającego

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:

izabela.adamska@termagroup.pl

 

 

Oferta powinna:

- zawierać adres lub siedzibę oferenta

- posiadać datę sporządzenia

- cenę całkowitą netto i brutto

- termin realizacji zamówienia ( podany w tygodniach)

- posiadać datę ważności do 31.09.2017r.

- dane kontaktowe osoby sporządzającej ofertę

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

 

Ponadto, oferta powinna zawierać poniższe zestawienie wypełnione przez Oferenta.

Lp

Nazwa zadania

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Kalkulacja kosztu oraz uzasadnienie jego wysokości oraz niezbędności jego poniesienia

1

Opracowanie prototypu

 

 

 

2

Wytworzenie prototypu

 

 

 

3

Przeprowadzenie testów prototypów wśród użytkowników końcowych

 

 

 

4

Opracowanie rekomendacji

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Każdy z oferentów jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do oferty Oświadczenia o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.

 

 1. Ocena ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

(1)       Cena – 80% wagi oceny      

(2)       Termin wykonania zamówienia ( w tygodniach) – 20% wagi oceny

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

Cena oferty najtańszej

----------------------------- x 80 = liczba punktów

Cena oferty badanej

 

Punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

 

Termin najkrótszy

----------------------------- x 20 = liczba punktów

Termin oferty badanej

 

Terminy wykonania zamówienia powinny być podawane przez oferentów w tygodniach.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub dwa kryteria, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów lub zostanie uznana za nieważną.

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku gdyby wybrany Oferent odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z tym Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

 

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy warunkowej w przypadku okoliczności wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach 2.3.2. PO IR.

 

 

 1. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego:

 

W ofercie Wnioskodawcy znajdują się dwa urządzenia do korekcji skolioz i wraz z opracowaną przez specjalistów metodyką korekcji skolioz, pozwalają na prowadzenie terapii w warunkach ambulatoryjnych. Są to: urządzenie SKOL-AS do terapii w pozycji leżącej oraz urządzenie SKOL-AS do terapii w pozycji siedzącej. Oba urządzenia służą prowadzeniu terapii skolioz indywidualnie. W urządzeniu ćwiczy wraz z terapeutą jeden pacjent. Do wdrożonych urządzeń zaadoptowany został system pelot połączony ze sprzężeniem zwrotnym, opracowany na Politechnice Gdańskiej  (numer prawa wyłącznego 221322) jako „Urządzenie do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa”.        

Planowane do wprowadzenia na rynek urządzenie do domowej korekcji skolioz będzie ściśle powiązane z linią obecnych już w ofercie wnioskodawcy urządzeń SKOL-AS i stanowić będzie kontynuację prowadzonych działań terapeutycznych, zgodnych z opracowaną metodyką.

                                                                                                                                

 1. Przedmiot Zamówienia:

 

Usługa badawcza obejmuje opracowanie prototypu urządzenia do korekcji skolioz  w warunkach domowych wraz z weryfikacją działania terapeutycznego i demonstracją w warunkach rzeczywistych, z udziałem grupy użytkowników końcowych.

Wykorzystanie urządzenia do korekcji skolioz w warunkach domowych przez pacjentów skojarzone będzie z prowadzoną równolegle w danej placówce rehabilitacyjnej terapią z wykorzystaniem urządzeń SKOL-AS: do terapii w pozycji leżącej i siedzącej, będących już w ofercie Zleceniodawcy.

Wynikiem usługi będzie opracowany prototyp urządzenia wraz z rekomendacją względem jego wykorzystania terapeutycznego po wdrożeniu na rynek.

 

Szczegółowy opis zakresu usługi:

1. Opracowanie prototypu

- analiza metodyki SKOL-AS i działania terapeutycznego konstrukcji urządzeń obecnych w ofercie Zlecającego (urządzenia SKOL-AS do terapii w pozycji leżącej i siedzącej) przeprowadzona z zaangażowaniem określonej grupy badawczej zrekrutowanej na potrzeby projektu (dzieci w wieku 11-15 lat, ze skrzywieniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, do 30 stopni w skali Cobba).

- analiza potrzeb użytkowników docelowych względem urządzenia do kontynuacji rozpoczętej terapii opartej na metodyce SKOL-AS, w warunkach domowych.

- określenie cech urządzenia do kontynuacji terapii w warunkach domowych, spójnego z metodyką SKOL-AS i z tą metodyką powiązanego, opracowanie koncepcji.

 

2. Wytworzenie prototypu

Wytworzenie prototypów w kształcie wynikającym z analizy metodyki SKOL-AS, potrzeb grupy docelowej oraz cech, jakie musi spełniać urządzenie do kontynuacji terapii w warunkach domowych (działanie terapeutyczne, ergonomia). Prototypy powstaną w liczbie wynikającej z potrzeby przekazania egzemplarza każdemu pacjentowi do testowania w warunkach rzeczywistych (domowych) równolegle z prowadzoną terapią w warunkach ambulatoryjnych. Rekomendowana liczba egzemplarzy prototypowych to 30 sztuk. Wynika ona z konieczności przekazania egzemplarza każdemu uczestnikowi programu, aby uzyskać rzeczywistą i obiektywną odpowiedź względem postawionych założeń.

Wytworzenie prototypów nastąpi w całości z wykorzystaniem materiału powierzonego przez Zlecającego, zakupionego na potrzeby wykonania usługi.

 

2. Przeprowadzenie testów prototypów wśród użytkowników końcowych

Przeprowadzenie testów skuteczności terapeutycznej oraz wygody i czytelności obsługi urządzenia przez do kontynuacji terapii skolioz metodyką SKOL-AS w warunkach domowych użytkowników końcowych

 

3. Opracowanie rekomendacji

- opracowanie rekomendacji w formie instrukcji obsługi i zestawów ćwiczeń do realizacji w domu, dodatkowo opracowanie instrukcji obsługi i zestawu ćwiczeń w formie filmowej,

- opracowanie rekomendacji dla terapeutów względem kojarzenia terapii prowadzonej w warunkach domowych z terapią SKOL-AS prowadzoną ambulatoryjnie.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73120000-9

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
   

Zakup usługi planowany jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”.
 

Zgodnie z dokumentacją konkursową Wykonawcą usług, polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.  z 2014 r., poz. 1620, z późn.  zm.), o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy i posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym samym do udziału w postępowaniu zaproszone są wyłącznie podmioty spełniające w/w kryterium.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawaniu  w takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić   uzasadnione  wątpliwości,  co  do  bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
   
 1. Oferent powinien dodatkowo złożyć poniższe oświadczenie:
   

OŚWIADCZAMY,  ŻE:

1. Posiadam(y)  uprawnienia do wykonywania  działalności   lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam(y)   niezbędną  wiedzą   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy   potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pani Izabela Adamska kom.: +48 607 451 605 e-mail: izabela.adamska@termagroup.pl

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie http://www.termamed.pl/ oraz w siedzibie firmy oferenta na tablicy ogłoszeń.