Informacja w sprawie regulacji REACH

Produkty Terma Sp. z o.o. nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych na liście ogłoszonej przez Europejską Agencję Chemikaliów z dnia 28.10.2008.

Nowa europejska regulacja chemiczna REACH (Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Chemikaliów) obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku, a zostanie w pełni i ostatecznie wprowadzona z dniem 1 czerwca 2018 roku.

Celem regulacji REACH jest zwiększenie ochrony zdrowia ludzi i ochrona środowiska przed ryzykiem stwarzanym przez substancje chemiczne, wprowadzenie nowych metod oceny ryzyka i zagrożenia powodowanego przez substancje chemiczne oraz poprawa w zakresie bezpiecznego stosowania i handlu substancji chemicznych przez wszystkie sektory przemysłowe na rynku Unii Europejskiej.

Regulacja REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych i związków szczególnie niebezpiecznych, które są wytwarzane w produkcji oraz w trakcie normalnego stosowania produktów, wszędzie tam gdzie ich wpływ na ludzi i środowisko jest nieunikniony podczas standardowego wykorzystania, czy produkcji.